Palvelut

HRD Hamburg tarjoaa psykologista konsultointi- ja asiantuntijapalveluita yritysten henkilöstötarpeisiin. Palveluita voi käyttää niin henkilöstön lisäämiseen kuin vähentämiseenkin liittyvissä tilanteissa. Valmennus- ja kehittämispalvelut puolestaan on suunniteltu enemmän olemassa olevalle henkilöstölle. Palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti ja menestyminen edellyttää asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä ja tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa.

Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalvelut voidaan toteuttaa erilaisin konseptein. Mikäli asiakas haluaa ulkoistaa suurimman osan rekrytointiprosessista, on kokonaishaku sopivin ratkaisu. Tässä HRD Hamburg ottaa vastuun koko rekrytointiprosessista kriteerien määrittelyn ja toimintaympäristön analysoinnin jälkeen. Rekrytoinnin onnistumiseksi tuodaan osaaminen rekrytointi-ilmoituksen laadintaan ja mediakanavien valintaan. Kokonaishakuun voi kuulua esimerkiksi työpaikkailmoituksen laadinta ja trafikointi, työnhakijoiden työpaikkatiedusteluihin vastaaminen, kirjallisten hakemusten vastaanotto ja seulonta, ehdokkaiden haastattelut, palaute ja valintakeskustelut sekä kirjallinen raportointi. Päätöksenteon tueksi rekrytointiprosessiin on mahdollista liittää myös psykologinen soveltuvuusarvio lausuntoineen. Asiakkaan tilanteesta riippuen kokonaishaun osa-alueita voi tehdä sopimuksen mukaan myös asiakas itse.

Mikäli asiakas ei halua julkista hakua, on suorahaku parhain vaihtoehto. Suorahakua käytetäänkin monesti tilanteissa, jossa yritys ei halua kertoa kilpailijoille etsivänsä tietynlaista asiantuntemusta. Tai suorahakua voidaan käyttää myös sellaisissa tilanteissa, jossa yritys etsii toisen työntekijän paikalle uutta henkilöä. Suorahaussa sopivia ehdokkaita etsitään eri tietokanavia hyödyntäen.

Takaisin ylös

Henkilöarviointipalvelut

Henkilö- eli soveltuvuusarviointi antaa hakijoista laajempaa kuvaa kuin mitä pelkässä haastattelussa on mahdollisuus saada selville. Henkilöarviointeja voidaan käyttää yritysten ulkoisiin ja sisäisiin rekrytointeihin sekä avainhenkilöiden kehityspotentiaalin tunnistamiseen. HRD Hamburgin toiminnan kulmakivi perustuu psykologisen osaamiseen, luotettaviin arviointimenetelmiin ja niiden hallintaan. Soveltuvuusarvioinnin menetelminä käytetään psykologin haastattelua, kyky- ja persoonallisuustehtäviä, kyselylomakkeita ja työnkuvaan liittyviä tehtäviä. Tehtävästä riippuen voidaan käyttää myös erilaisia simulaatioita. Menetelmät ovat tutkittuja, laillisia ja hyväksi havaittuja. HRD Hamburgille on lisäksi myönnetty psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaatti, joka kertoo arviointimenetelmien oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Muutoinkin henkilöarviointien osalta noudatetaan hyvän henkilöarvioinnin periaatteita sekä lakia yksityisyyden suojasta. Palaute annetaan myös hakijalle itselleen. Toimeksiantajalle luovutetaan kustakin arvioidusta henkilöstä materiaali ja lisäksi toimeksiantaja saa selkeän suosituksen henkilöiden soveltuvuudesta tehtävään. HRD Hamburg pyrkii toiminnassaan selkeisiin kannanottoihin ja asettaa ehdokkaat paremmuusjärjestykseen. Jokaisesta ehdokkaasta eritellään myös perustellusti vahvuudet ja kehittämiskohteet toimeksiantajan toimintaympäristöön nähden.
 
Soveltuvuusarviointi voidaan toteuttaa myös itsenäisenä osiona. Tällöin asiakas esittelee henkilöt, jotka hän haluaa henkilöarviointiin. Tällöin halutaan esimerkiksi varmistusta omille päätöksilleen tai voidaan vertailla muutaman vahvimman ehdokkaan välillä.

Takaisin ylös

Kehittämispalvelut

Resurssikartoitus pitää sisällään monia samoja elementtejä kuin henkilöarvioinneissa. Erona on vain se, että resurssikartoituksen tarkoituksena on tunnistaa olemassa olevien työntekijöiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Resurssikartoituksen avulla voidaan myös löytää henkilöistä piileviä potentiaaleja ja tämän avulla on mahdollista tehdä tarkempia urasuunnitelmia ja uraohjausta. Toimeksiantaja voi haluta resurssikartoituksen myös tilanteessa, jossa hän ei tunne alaisiaan tai työyhteisön ihmisiä hyvin. Resurssikartoituksen tulokset puretaan suullisesti ja kirjallisesti. Henkilökohtainen palaute annetaan aina sekä tutkitulle että esimiehelle.

Organisaation kehittämispalvelut suunnitellaan aina asiakkaan kanssa erikseen. Organisaation kehittämispalveluja voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa työyhteisön henki on tulehtunut tai jossa esimiestyö ei toimi. Kehittämispalveluiden avulla on myös mahdollista motivoida yksilöitä kohti parempia suorituksia.

Työyhteisöselvitysten avulla on mahdollista saada käsitystä työyhteisön toimivuudesta ja tehdä niiden perusteella jatkotoimenpiteitä. Henkilöstökyselyt ja tutkimukset antavat monesti kattavaa lisäinformaatiota siitä, missä ollaan nyt ja mitä kohti halutaan kehittyä.

Takaisin ylös

Koulutus- ja valmennuspalvelut

Henkilöstön ja työyhteisön koulutus- ja valmennuspalvelut räätälöidään yrityksen tarpeen ja tilanteen mukaan. Valmennukset voidaan toteuttaa sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena. Koulutuspalvelut voivat käsitellä esimerkiksi työhyvinvointia, HRD johtamista, muutosjohtamista tai motivaation ylläpitämistä. Koulutus voi keskittyä myös konkreettisempiin aiheisiin kuten rekrytointiin, perehdytykseen tai kehityskeskusteluihin.

Takaisin ylös

 
 
 
 
 
 

HRD Hamburg